Vahdet Gazetesi: 20 Mayıs 2015

davetiye
İKİZ FESTİVALİ BAŞLIYOR
BEN­ZER ör­nek­le­ri­ni yurt dı­şın­da gör­me­ye alı­şık ol­du­ğu­muz İKİZ Fes­ti­va­li ve­ya İKİZ Şen­lik­le­ri­nin ikin­ci­si bu yıl 23 Ma­yıs 2015 Cu­mar­te­si gü­nü ger­çek­le­şe­cek.

İkiz ve­ya ço­ğul ço­cuk­la­ra özel Tür­ki­ye­’de kut­la­nan baş­ka bir et­kin­li­ğin ol­ma­dı­ğı bu şen­lik­te hem ikiz+ ço­cuk­lar hem de ai­le­le­ri ÇO­ĞUL ol­ma­nın key­fi­ne va­rı­yor­lar.   Ka­tı­lım­cı ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın sa­tış­la­rı ve he­di­ye­le­ri, ço­cuk­lar için il­ginç eğ­len­ce­ler ve et­kin­lik­ler, an­ne soh­bet­le­ri, okur-ya­zar bu­luş­ma­la­rı et­kin­li­ği­nin önem­li ayak­la­rı­nı oluş­tu­ra­cak. Sı­ra Dı­şı An­ne­lik Der­ne­ği ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len et­kin­lik İs­tan­bul Ay­dın Üni­ver­si­te­si­’nin Flor­ya Kam­pü­sün­de ger­çek­le­şe­cek. Ay­rı­ca İkiz an­ne­le­ri­nin söy­le­şi­le­ri de et­kin­lik­te yer ala­cak.

http://www.gazetevahdet.com/ikiz-festivali-basliyor-21514h.htm

 

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


yedi × = 42

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>