Amacımız

12 Sayfalık Tüzüğümüzün 2. maddesi Derneğimizin amacını belirtmektedir.

 

Madde 2- Derneğin Amacı:

Derneğin amacı; Türkiye’de bulunan ikiz ve çoğullara (üçüzler, dördüzler, beşizler

ve daha fazlası) yönelik toplumda farkındalık oluşturarak, toplumda bu konuda

bir bilinç oluşmasını sağlamaktır. Bu çerçevede çeşitli proje ve faaliyetlerle çoğul

anne-baba adaylarını, anne-babalarını, ve çoğul çocukları bir araya getirmek;

konunun ilgili tarafları ile bir araya gelerek platformlar oluşturmak; yasalara

uygun her türlü faaliyet ve çalışmaları yapmak; Çoğul çocuk sahibi maddi imkanı

olmayan ailelere gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva

kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi

manevi yardımda bulunmak; ikiz ve çoğullarla ilgili her türlü faaliyeti destekleyecek

yerel ve uluslararası çalışmalar yapmak, hedeflenmektedir.